Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN DE FACTORIJ

1. Plaatsen van bestelling
Bij het plaatsen van een bestelling stemmen de klanten uitdrukkelijk in met onze verkoopsvoorwaarden en zie af van hun eigen voorwaarden. Deze laatste zijn zonder gevolg voor ons en kunnen derhalve niet opgeworpen worden.

2. De goederen reizen op risico van de bestemmeling, zelfs al worden ze vervoerd met onze eigen vrachtwagen en al worden vrachtkosten al dan niet in rekening gebracht, de btw valt ten last van de koper

3. Terugzending
Wij aanvaarden geen enkele terugzending zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Bij vaststelling van een constructiefout beperkt de waarborg zich tot het vervangen van het foutieve stuk. In geen geval kan zij aanleiding geven tot schadevergoeding noch tot terugname.

4. Annuleren van een bestelling Indien u afziet van uw bestelling bent u verplicht de door ons opgelegde annuleringskosten te voldoen of wij hebben met u een andere schriftelijke overeenkomst gemaakt, die u aan ons kunt overhandigen. Bij annulering verplicht u zich tot betalen van 20% van het aankoopbedrag van uw bestelling, te voldoen bij ons op kantoor op het tijdstip van annulering.

5. prijzen en leveringstermijnen
De prijzen en leveringstermijnen zijn voor ons niet bindend en kunnen aangepast worden bij de levering indien andere omstandigheden ons daartoe verplichten. Wij behouden tevens het recht om de bestelde hoeveelheid in te krimpen wegens bevoorrading moeilijkheden. Een vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot een eis om schadevergoeding, noch tot terugname.

6. Betaling
Onze facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel of in ons verkooppunt. Elke factuur  die niet betaald zou zijn op de vervaldag brengt van het rechtswege en zonder voorafgaande in gebrekestelling een intrest op van 1% per maand ingaande vanaf de vervaldag. Zij wordt tevens automatisch verhoogd met 15% en met een minimum 25 ten titel van forfaitaire schadevergoeding. Bij niet betalen van een enkele factuur op de vastgestelde datum zullen de eventueel toegekende belastingtermijnen vervallen en zullen alle, op dat ogenblik verschillende bedragen onmiddellijk invorderbaar worden. De toegestane betalingskortingen op de factuur zullen eveneens vervallen. Leveringen die betaald worden door effecten, geaccepteerde wissels of cheques worden slechts als geregeld beschouwd na het definitief incasso van het nominaal bedrag, verhoogd met de kosten, welke steeds ten laste zijn voor de koper. Het niet betalen op de vervaldag van een enkele wissel of een handelseffect als gevolg dat het geheel van de openstaande schulden onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar worden. De klacht van de koper verleent hem niet het recht de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten.

7.Van eigendom
Het is uitdrukkelijk overeengekomen dat de geleverde goederen en al hun toebehoren onze uitsluitende eigendom blijven zolang de koper niet al zijn verplichtingen heeft nageleefd en in het bijzonder zolang hij de verkoopprijs, de gebeurtelijke verwijlintresten en alles wat daarbij komt kijken, niet betaald heeft. Wanbetaling geeft ons het recht, indien wij het wensen, de geleverde goederen terug te vorderen zonder vooraf gaan de ingebrekestelling en onder voorbehoud van later ter bepalen schadeloosstelling.

8. Bevoegdheid bij de rechtbank
Ingeval van betwisting zijn alleen de rechtbank van Turnhout bevoegd. Daar de clausule van toekenning van de bevoegdheid in ons voordeel bepaald is, behoeden wij ons het recht voor in alle gevallen en hoe het ook zij de betwisting voor het om het even welke andere bevoegde rechtbank te brengen.

9. Deze voorwaarden zijn  van toepassing op al onze contractuele relaties met cliënten, zelfs indien tegenstrijdige vermeldingen zouden voorkomen op documenten uitgaande de cliënt.

10.Indien er gebruik gemaakt dient te worden van een meubellift  is dit op rekening van de koper. Wij leveren op risico van De Factorij tot aan de deur. Wij helpen u graag bij het naar binnen brengen van uw meubels maar dit is op eigen risico.

11. Voor nieuw te bestellen goederen geldt een wettelijke garantie periode van twee jaar. Voor alle oude stukken en showroommodellen geldt een periode van een jaar.

12. Door een bestelling aan ons toe te vertrouwen, erkent de cliënt kennis te hebben genomen van de hierboven vermelde verkoopsvoorwaarden en de toepassingen ervan de aanvaarden.